Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Giamcandep.vn

Cám ơn bạn đã truy cập vào Website của chúng tôi. Sau đây là chính sách bảo mật khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Chính sách này là cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật Giamcandep.vn

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua Website này. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến những truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiếp IP, thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng Website của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, hô chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không muốn cung cấp cho Chúng tôi.

3. Chúng tôi có quyền sử dụng cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các tiện ích của Web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập. Nhằm mục đích trả lại trạng thái truy cập khi bạn sử dụng vào lần sau. Tuy nhiên bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt internet của bạn để tắt Cookies.

4. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết đến Website này. Để biết thêm thông tin và cách sử lý thông tin cá nhân trên những trang web đó. Bạn vui long tham khảo chính sách và thông tin tại trang web đó.

5. Nếu bạn có tài khoản trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

6. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật mỗi khi truy cập Website để biết thêm những đổi mới và quyền lợi cho bạn.